Onze school

Scheiding

Het aantal scheidingen is in de afgelopen decennia flink gestegen. Een kind verliest veel bij een scheiding. Hij verliest zijn normale gezinsstructuur, vindt niet meer zijn beide ouders thuis als het uit school komt of naar bed gaat en het kan in twee huizen wonen. Vaak wordt het inkomen van de verzorgende ouder ook minder, waardoor het kind soms niet meer naar de sportclub of verjaardagen toe kan gaan. Ook kan het vertrouwen in een volwassene sterk verminderd zijn.

Op school zijn de gevolgen vaak ook zichtbaar. Een kind kan zich moeilijk concentreren en maakt daardoor meer fouten of een kind maakt misschien meer ruzie met andere kinderen. Het kan ook zijn dat een kind drukker of stiller wordt dan normaal. Als de thuissituatie bij een kind verstoord is dan is regelmaat en structuur op school erg belangrijk. Thuis missen ze dit vaak en kinderen vinden het fijn om op school wel veiligheid te krijgen.

Wanneer u uit elkaar gaat, dan horen we dat graag op school. We vinden het prettig wanneer u een gesprek aanvraagt met de leerkracht en ook de directeur op de hoogte brengt. We kunnen dan op de juiste wijze uw kind begeleiden. Als school hebben we richtlijnen opgesteld hoe wij omgaan met ouders die gaan scheiden. Op deze manier kan er adequaat gereageerd worden wanneer er sprake is van een scheiding. Ouders, leerlingen en leerkrachten weten daardoor wat er van hen verwacht wordt.  Wij hebben een formulier ontwikkelt die wij u vragen in te vullen. Het schept duidelijkheid voor de leerkrachten zodat ze weten met wie ze contact moeten zoeken indien nodig. Alle gesprekken en informatie omtrent de leerling wordt genoteerd in ons administratiesysteem ParnasSys. 

Informatieverstrekking aan gescheiden ouders

Na een echtscheiding ligt het niet altijd duidelijk hoe de zaken het beste georganiseerd moeten gaan worden rond de opvang van de kinderen. In veel gevallen is het zo geregeld dat het kind bij één van de ouders gaat wonen en dat de andere ouder een omgangsregeling heeft met het kind. We spreken dan over een verzorgende en een niet-verzorgende ouder. In bijna alle gevallen is er echter wel sprake van gezamenlijk gezag. Om de contacten correct te laten verlopen hebben we hiervoor de volgende richtlijnen opgesteld:

  • De ouder die de wettelijke dagelijkse zorg heeft voor het kind, is degene die door de school aangesproken en geïnformeerd wordt. Bij deze ouder ligt de verantwoordelijkheid de andere ouder te informeren.
  • Mocht dit door omstandigheden niet gebeuren dan kan de niet-verzorgende ouder de school verzoeken om informatie over de schoolontwikkeling van zijn/haar kind te geven. De school zal deze gegevens "moeten" verstrekken mits zich geen conflictsituaties voordoen en de belangen van het kind geschaad worden. Er zal echter altijd een verzoek aan school aan vooraf moeten gaan.
  • Als er informatie aan de niet verzorgende ouder wordt verschaft zullen wij de verzorgende ouder hierover inlichten. Het feit dat de verzorgende ouder bezwaar heeft tegen informatie verschaffing aan de niet verzorgende ouder, mag voor de school geen reden zijn om de gevraagde informatie niet te verschaffen.
  • Aanvragen verlof kan bij co-ouderschap door beide ouders. Is er geen sprake van co-ouderschap dan vraagt de verzorgende ouder verlof aan. De verzorgende ouder is de ouder waar de kinderen ingeschreven staan. Om problemen hiermee te voorkomen, willen we graag op de verlofaanvraag een handtekening van beide ouders.
  • De school mag niet worden belast met de gevolgen van spanningen binnen de omgangsregeling. Er kunnen dus geen bezoeken op school plaats vinden. Bij spanningen tussen beide ouders kan de school geen rol spelen.
  • Bij onverwacht bezoek op school van de niet-verzorgende ouder, zal contact met het kind zoveel mogelijk worden vermeden. Het kind moet zich op school veilig kunnen voelen en mag niet in een loyaliteitscrisis gebracht worden of dit bezoek als bedreigend ervaren.

Als de problemen tussen de beide ex-partners zich verergeren wil het wel eens voorkomen dat de advocaat van een van de partijen informatie wil over het kind. De scholen zullen niet op een dergelijk verzoek in gaan. In het geval dat de Raad voor de Kinderbescherming een informatie verzoek aan de school richt, dan werkt de school hier aan mee.