Onze school

Historie

Het begon op de brink..........

De brink, het centrum van het dorp, was vroeger de geëigende plaats voor een school. Er was zeker in 1804 al een school in Norg. In 1807 was L. Jans hier onderwijzer. Hij was destijds 25 jaar oud en onderwijzer 4e rang. In 1822 werd de school verbeterd dmv. nieuwe spullen, dit tot groot genoegen van de onderwijsinspectie. Ook in 1822 zou de school in Langelo gesloten worden doordat er een weg kwam van Langelo naar Norg. Dit ging niet door omdat de raad van Norg tegen stemde, want het was een half uur lopen. Als er een vacature was voor een onderwijzer dan moesten die een examen afleggen in het sollicitatie gesprek. In 1881 werd er een hoofdonderwijzer gezocht voor de nieuwe school, waarschijnlijk voor dhr. G. Kuiper want die ging met pensioen in 1882. Er waren 36 sollicitanten voor die vacature. De jaarwedde bedroeg 900 gulden en 50 gulden voor het gemis van een woning. In 1816 werd elke maand vergaderd op de school wat nieuw was,  de onderwijsinspectie was blij met deze gang van zaken.In 1882 werd de oude school afgebroken en er kwam de "nieuwe" school op dezelfde plaats voor de kerk, gebouwd van afbraakstenen van de vorige school. Drie lokalen groot werd de "nieuwe" school, eerst moest er echter nog grond worden aangekocht van de boermarke en de kerkvoogdij. Bij deze school heeft men later de ingang, die eerst in de voorgevel zat, verplaatst naar de zijgevel. Ook is er nog een vierde lokaal bijgebouwd. Aan twee klassen in elk lokaal werd er les gegeven aan de kinderen van Norg, Langelo en Peest. Om 8 uur 's morgens begon de school en de kinderen konden zonder klaar-over, veilig bij de school komen. Meester Weyer, tevens koster en organist van de kerk, had z'n krantje al naar het café gebracht. Nadat hij een borreltje had gekregen van de kroegbaas, met wie hij samen de krant las, kon hij zich gaan wijden aan zijn dagtaak.

Pepermuntjes van bakker Eikema

Om de geur van z'n neutje te verdrijven liet hij vaak enkele kinderen pepermuntjes halen bij bakker Eikema. De klompen moesten de kinderen in de gang uittrekken en in de speciale klompenbakken zetten, daarna mochten ze op kousenvoeten de klas binnen. In het speelkwartier gingen de kinderen spelen op de brink, op de velden of op hun geliefde speelplaats "De Paaschkamp" bij de "neuteboom". En als de herder met zijn schaapskudde voorbij kwam werd de hond van de herder soms zolang geplaagd, tot de belhamels in de bomen moesten vluchten voor het geplaagde dier om hun broek heel te houden. De onderwijzers liepen tijdens het speelkwartier dan op straat, vanaf de school tot aan de plaats waar nu de antiekzaak gevestigd is, heen en weer zonder dat een auto hun leven bedreigde.

Oude school afgebroken in 1949

Kattenkwaad haalden de kinderen vroeger natuurlijk ook uit en als de ondeugd werd betrapt door de onderwijzer dan kon deze op verschillende manieren worden gestraft: -Enkele klappen met een liniaal op de vlakke hand of op "het achterste".-Door de onderwijzer worden weggestuurd naar het "brandhok", dit was het stookhok dat in de andere zijgevel was gebouwd en dat diende voor opslag van turf om de hoge potkachels te kunnen laten branden. -Het schrijven van tientallen strafregels. De oude school voor de kerk op de brink van Norg werd in 1949 afgebroken. Van het afbraakmateriaal, want zuinig was men toen wel, werd het dorpshuis opgetrokken. Dit werd gebruikt als gymnastieklokaal. Dat de brink voor de kerk niet weer de plaats zou worden waar de nieuwe school werd gebouwd is wel duidelijk. Het aantal leerlingen groeide evenredig aan de grootte van het dorp Norg. De schoolstraat was de aangewezen plaats voor het nieuwe gebouw dat uit zes lokalen bestond en waar eerst vijf klassen onderwijs hebben gevolgd. Het huidige gymnastieklokaal is later gebouwd en heeft daarmee de functie van het oude dorpshuis overgenomen. De nieuwe school is later verbouwd en heeft toen een bergruimte gekregen; zo kon het openbaar lager onderwijs weer een hele tijd vooruit wat accommodatie betrof. Tot aan 1979 ........

(bron: boekje ter gelegenheid van de officiele opening van de nieuw gebouwde school in 1979)

Aanpassing schoolgebouw

Het gebouw is de laatste jaren aangepast. De opzet van het schoolgebouw, waarbij de klassen zijn gegroepeerd rondom een ruime gemeenschapsruimte, voldoet goed. Het aantal groepslokalen is bij de laatste verbouwingen uitgebreid tot twaalf. Daarnaast zijn er nog twee groepen gehuisvest in een semi-permanent gebouw op het schoolterrein. De school heeft een vaste verbinding, via een computerlokaal, met de school voor voortgezet onderwijs. Dit lokaal wordt ook gebruikt door onze school voor computerlessen. Door de fysieke verbinding van de Hekakker en de school voor het voortgezet onderwijs, het dr. Nassau College Noord Drenthe, zijn de kansen voor verdere uitbouw van de samenwerking optimaal aanwezig. In de Hekakker is bovendien een ruim gehandicaptentoilet gemaakt ten behoeve van een aantal gehandicapte leerlingen. In deze toiletruimte bevindt zich ook een lifttoestel. Via een gang is de school verbonden met een gymnastieklokaal.

Daar er steeds meer begeleiders komen, die met kinderen apart gaan werken, heeft de school ervoor gezorgd, dat er een aparte kleine ruimte bij de laatste verbouwing is ontstaan. Dit is nog zeker niet optimaal. We hebben meer ruimtes nodig voor o.a. de RT'er, IB'er en ICT'er. Daarnaast vraagt onze manier van onderwijs om meer ruimtes. Er wordt daarom ook regelmatig gebruik gemaakt van de centrale hal of de personeelskamer, waar groepjes kinderen met een onderwijsassistent of een leerkracht aan het werk zijn. We zullen dit in de toekomst bespreken met de algemene directie die dit meenemen in het integrale huisvestigingsplan (IHP).

Het schoolterrein is een open speelruimte. De buurtkinderen kunnen er na schooltijd ook gemakkelijk gebruik van maken.