Onze school

Obs De Hekakker

De Hekakker is sinds 1979 in het huidige gebouw gehuisvest in Norg. Norg is een dorp dat qua bevolking breed is opgebouwd (sociaal, cultureel, etnisch, financieel). Onze school is de enige basisschool in het dorp. De leerlingen zijn afkomstig uit het dorp Norg en de naaste omgeving. Op de Hekakker werken ongeveer 20 personeelsleden. Er zijn personeelsleden die gespecialiseerd zijn in het specifiek begeleiden van kinderen die speciale zorg nodig hebben, zoals de motorische remedial teacher, de gedragsspecialist en de interne begeleider. Bovendien heeft iemand zich bekwaamd in het begeleiden van het computergebruik op school en hebben we een leerkracht die Rots en Water trainer is. Ook zijn op onze school een conciërge, een onderwijsassistent en administratief medewerkster werkzaam.

We zijn een openbare basisschool. Dit betekent dat in principe ieder kind welkom is, ongeacht zijn/haar levensovertuiging, geloof, culturele achtergrond of sociaal milieu. Op onze school wordt het hele jaar druk geleerd en hard gewerkt. Dat kun je alleen goed doen, wanneer je je op school veilig voelt. Daarom willen we een school zijn, waar kinderen, ouders en leerkrachten respectvol met elkaar omgaan. Wij doen ons best op school een sfeer te creëren, waarin kinderen leren op een positieve manier met elkaar om te gaan. Een kind moet zich prettig en veilig kunnen voelen op school. Wanneer het unieke en positieve van ieder kind wordt benadrukt, krijgen kinderen het gevoel te worden geaccepteerd zoals ze zijn. Kinderen moeten leren rekening te houden met elkaar en hun omgeving. Zo worden ze in staat gesteld zich tot een zelfstandige persoonlijkheid te ontwikkelen.

Het vignet

In het vignet van onze school kunt u "het kind" herkennen. Door het hand in hand staan van de kinderen in het vignet, ontstaat ons schoolgebouw, waar uw kinderen een groot deel van de dag doorbrengen. Voor ons symboliseert dit hand in hand staan ook de gezamenlijke verantwoordelijkheid die wij als school en u als ouders hebben.

 

Ons motto

Ons hoger doel?
In alles wat wij doen staat het kind centraal. Wij geloven in onderwijs op maat in een veilige omgeving waarbinnen kinderen hun talenten kunnen ontplooien.

Onze kernwaarden?
Onderzoekend leren
Ondernemend leren
Ontdekkend leren
Eigenaarschap bij leerlingen en leerkrachten
Talentontwikkeling
Ouderbetrokkenheid

Onze kernkwaliteiten?
Sterk pedagogisch klimaat
Gedifferentieerd onderwijsaanbod
Samenwerking leerkrachten en ouders

Onze school is gezond!

Onze school is een Gezonde School. Dit betekent dat wij structureel werken aan de gezondheid van onze leerlingen. Een Gezonde School verbetert de gezondheid van leerlingen. Zo zorgen we voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de kinderen. Dat is belangrijk, want dit draagt allemaal bij aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval. Omdat wij op deze manier de gezondheid van onze leerlingen verbeteren draagt onze school het landelijke Vignet Gezonde School. Het Vignet Gezonde School is een erkenning voor scholen, die structureel, planmatig en integraal werken aan het verbeteren van de gezondheid van leerlingen. Hiermee willen wij aan onze leerlingen en hun ouders laten zien dat wij de gezondheid van onze leerlingen en leerkrachten erg belangrijk vinden. Wilt u meer weten over het Vignet Gezonde School? Kijk dan op de website van het Vignet Gezonde School.