Aanmelden

Aanmelding en toelating

Ouders van leerlingen die in de loop van het komende schooljaar 4 jaar worden, ontvangen in februari van de gemeente Noordenveld een brief over de aanmelding. Aanmelding vindt plaats door middel van het insturen van een aanmeldingsformulier naar de gemeente Noordenveld. De aanmeldingsformulieren worden daarna doorgestuurd naar de scholen. De aanmelding moet worden gezien als een verzoek tot toelating op de school. De school van uw keuze zal daarna contact met u opnemen voor daadwerkelijke inschrijving op school. Van de school ontvangt u een inschrijfformulier. Dit bewijs van inschrijving moet worden gezien als formele toelating op de school. Hierop is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. 

Wettelijk is het zo geregeld dat, wanneer leerlingen de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden hebben bereikt, ze maximaal vijf halve, niet aaneengesloten dagen, te gast mogen zijn in de groep waarin ze worden geplaatst. Op onze school mogen kinderen drie keer meedraaien, voor ze 4 jaar zijn. Vanaf de dag dat een kind 4 jaar wordt kan het volledig tot de school worden toegelaten. Een kind is in principe vanaf 5 jaar leerplichtig. Als een kind echter al vanaf 4 jaar naar school gaat dan is het vanaf dat moment ook leerplichtig.

Alle scholen staan in principe open voor alle kinderen. Openbare basisscholen zijn algemeen toegankelijk voor alle leerlingen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. Er bestaat echter een beperkt aantal gronden waarop een leerling geweigerd kan worden.

In het zorgprofiel van de basisscholen staat uitgebreid beschreven hoe we omgaan met kinderen die belemmeringen ondervinden in hun ontwikkelingsproces en/of hun gedrag. Dit zorgprofiel ligt op iedere school ter inzage. In het zorgprofiel wordt daarnaast beschreven hoe de scholen omgaan met een aanmelding van een leerling met een dergelijke handicap.

Naast aanmelding van vierjarigen, worden er natuurlijk leerlingen aangemeld die van een andere basisschool komen, bijv. door verhuizing. Inschrijving van deze leerlingen kan pas plaats vinden nadat er een onderwijskundig rapport van de vorige school beschikbaar is.