MR

Wat doet de MR?

De eindverantwoordelijkheid voor de gang van zaken op de Hekakker ligt bij het bevoegd gezag (het schoolbestuur). Maar... in een democratie bepaalt een groep mensen echter niet 'zomaar' van bovenaf wat er gebeurt zonder dat de direct betrokkenen daarover kunnen meepraten.

De WMS regelt dat de MR meedenkt met het bestuur, de genomen besluiten toetst en medeverantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van de leerlingen en het team. Ook het mede bewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de taken van de MR. De MR is bijvoorbeeld betrokken bij de aanstelling van de schoolleiding, bij onderhoud en verbouwingen, bij vakantieregelingen, vaststelling van schooltijden, enzovoort. De MR functioneert dus op het niveau van het schoolbestuur, oftewel: is zijn gesprekspartner.

Samengevat:

  1. De MR is het officiële overlegorgaan dat de ouders en personeel de mogelijkheid biedt om
    direct betrokken te zijn bij het beleid van de school en bij het schoolleven in al zijn facetten.
  2. De MR geeft structuur aan de inspraak op schoolniveau en is medeverantwoordelijk voor het
    welzijn van leerlingen en team.
  3. In veel gevallen heeft de MR het recht het bestuur te adviseren.
  4. In bepaalde gevallen heeft het bestuur de instemming van de MR nodig voordat het zijn besluit kan uitvoeren.