MR

Wat is een MR oftewel: medezeggenschapsraad?

Elk schoolbestuur is op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS 2007) verplicht een medezeggenschapsraad (MR) in te stellen. Ook OBS De Hekakker heeft dus een MR. De school is dusdanig groot dat er in deze raad vier vertegenwoordigers van de ouders (oudergeleding) en vier van de leerkrachten (personeelsgeleding) zitten.

Alle onderwerpen die op de school betrekking hebben, worden tijdens de MR-vergaderingen besproken. Deze vergaderingen worden regelmatig gehouden - ongeveer 9 á 10 keer per schooljaar - en zijn openbaar: belangstellende ouders mogen de vergaderingen bijwonen.