Leerstof

Taal

Jonge kinderen leren zichzelf taal. Het is een aangeboren eigenschap, waarbij de omgeving van het kind van groot belang is. Taal is voor kinderen en volwassenen het belangrijkste communicatiemiddel. Door middel van taal krijgt en onderhoudt men onderlinge contacten. Wij maken dagelijks gebruik van taal. Mensen groeten elkaar, stellen vragen, antwoorden, kijken t.v., telefoneren, schrijven brieven, e-mailen, chatten, sms-en, enz. Bij communiceren spelen ook non-verbale factoren een rol zoals mimiek, lichaamshouding en het geven van tekens en signalen. Vanaf groep 1 worden er materialen en methoden gebruikt om tot een goede taalontwikkeling en taalvaardigheid te komen, zoals boeken, prentenboeken, spelletjes, televisieprogramma’s en video’s. Ook wordt het programma "Onderbouwd" gebruikt. Vanaf groep 4 werken we met de methode “Taal in beeld”. De methode kenmerkt zich door maximale mogelijkheden voor zelfstandig leren, makkelijk omgaan met verschillen en een compact programma.

Taalverhaal.nu

Voor zowel taal als spelling maken wij gebruik van de methode Taalverhaal.nu Hieronder wordt hier meer over toegelicht. 

 

Heldere en herkenbare structuur

De heldere herkenbare structuur bij Taalverhaal.nu kenmerkt zich door structurele herhaling en onderhoud op week-, blok- en jaarniveau bij alle leerlijnen. Bij taal staat per twee lessen één leerlijn centraal en bij spelling één spellingcategorie per week. Een lesonderwerp krijgt de volle aandacht voordat je een nieuw onderwerp introduceert.

Je houdt altijd een vinger aan de pols door de vaste toetsmomenten: een signalerings- en controletoets. Optioneel kun je ook een nulmeting, voortgangstoets en een eindmeting afnemen. Zo kan je tijdig bijsturen als je merkt dat een leerling de stof onvoldoende beheerst, of misschien juist al boven verwachting goed. Zo zorg je er met Taalverhaal.nu voor dat de lesstof ook echt beklijft!

Opbouw jaar

Het jaarprogramma van Taalverhaal.nu bestaat uit 33 weken verdeeld in zes blokken van vijf weken pus drie weken herhalen en onderhoud. Elk blok eindigt met een toetsweek. Je kan het programma met drie weken uitbreiden voor herhaling van de geleerde stof of aan de slag met de bijzondere extra lessen Filosoferen met Bas Haring en Helder denken.

Per week geef je:

vijf lessen van 45 minuten taal;

vier lessen van 25 minuten spelling.

Leerlijnen en referentieniveaus

Taalverhaal.nu voldoet volledig aan de nieuwe referentieniveaus voor taal en spelling. Alle doelen uit het referentiekader zijn in de leerlijnen geïntegreerd. Doel is leerlingen te helpen taalniveau 1F te behalen. Leerlingen die dat aan kunnen, maken de stap naar 2F en hoger.

Taalverhaal.nu heeft de volgende leerlijnen:

Woordenschat: woorden leren, gebruiken en onthouden. De leerlijn Woordenschat is geïntegreerd in de leerlijnen Leesbegrip en Spreken en Luisteren.

Leesbegrip: begrijpend lezen, inclusief leesstrategieën. Taalverhaal.nu besteedt als enige taalmethode voor het basisonderwijs structureel aandacht aan begrijpend lezen, inclusief leesstrategieën.

Spreken en Luisteren: luistervaardigheid, sociaal-communicatieve vaardigheden, gevarieerde woordenschat gebruiken, presentaties, non verbale communicatie.

Woord- en zinsbouw: klanken, woorden, zinnen en taalgebruik (onderdeel begrippen en taalverzorging)

Stellen: goed en mooi formuleren, creatief schrijven, het schrijven van zakelijke brieven, fictie-teksten, informatieve teksten, instructies en betogende teksten.

Spellen: woorden en werkwoorden correct leren schrijven met woordpakketten (spellingcategorieën CITO) gebaseerd op begrippen en taalverzorging referentieniveaus.

Goed leren spellen

In het unieke leerlingenboek voor spelling vinden leerlingen terug wat zij hebben geleerd. Ook door de opbouw van de lessen leren de leerlingen goed spellen. Iedere week oefenen ze één spellingcategorie met de bijbehorende strategie en oriëntatie op de twintig woorden. De eerste les is een leerkrachtgebonden les waar je een woordcategorie introduceert. Daarna gaan leerlingen zelfstandig aan de slag. In les drie bedenken zij zelf woorden in de spellingcategorie en passen ze hun kennis toe. Daarna volgt de herhalingsles; ‘Kun je dit nog’. Met deze bewezen methodiek van leren en herhalen beklijft de spelling uitstekend bij leerlingen.

Inprenting woordbeeld

Voor veel kinderen (en volwassenen) is spelling lastig. Ze krijgen spellingregels en woordbeelden niet zomaar onder de knie. Dat is wat kinderen moeten leren en dat lukt alleen goed, als ze vanaf het begin trainen in goed luisteren en kijken naar de woorden. Uit onderzoek blijkt dat volwassenen het meest gebruikmaken van woordbeelden in plaats van geleerde regels en strategieën. In de spellingsdidactiek van Taalverhaal.nu nemen daarom de auditieve en de visuele inprenting een belangrijke plaats.  

Om het inprenten optimaal te maken, is er in Taalverhaal.nu een leerlingenboek met de volgende opzet:

Linkerpagina: goed geclusterde woordpakketwoorden met de daarbij behorende schrijfaanwijzing.

Rechterpagina: inprentingsopdrachten.

Per blok een aantal spellen gericht op inprenting.

Achter in het boek een aantal ‘buitenspellen’ waarbij de grove motoriek en bewegingen van het lichaam de inprenting ondersteunen.

In de werk- en maatschriften in de volgende lessen staan de woordpakketwoorden niet afgedrukt. Dit stimuleert om de woordbeelden uit het geheugen op te roepen in plaats van letter voor letter over te schrijven.

Op het digibord vind je bij de tools de ‘Flitsoefeningen’. Dit is een krachtig middel om het inprenten te bevorderen. Je kunt zelf instellen met welke woorden je wilt oefenen en hoeveel tijd de leerlingen krijgen om het woord te zien. We adviseren om minimaal één tot twee keer per week een korte flitsoefening te doen met de leerlingen.

Stimulering spellingbewustzijn

Om in het dagelijks leven zuiver te spellen is een goed ontwikkeld spellingbewustzijn noodzakelijk. Spellingbewustzijn is het vermogen om in te schatten welke woorden je wel of niet kunt spellen. De strategische aanpak van de methode is erop gericht dat leerlingen zich bewust worden van hun eigen spellinggedrag en spellingkennis. Taalverhaal.nu doet dat door:

de leerlingen in les 3 zelf nieuwe woorden te laten bedenken van dezelfde spellingcategorie;

in les 4 de leerlingen na het maken van het dictee ook zelfcorrectie en zelfevaluatie toe te laten passen op hun eigen prestaties.

Unieke woordenschatlijn

Taalverhaal.nu besteedt veel aandacht aan woordenschat die volledig is geïntegreerd in de methode: twee weken woordenschatlijn per blok van vier weken. Woorden beklijven door de unieke combinatie van de verhaallijn en de toepassing van de woordenschat. De woordenschatwoorden komen systematisch  terug in de verhaallijn, de leesteksten en de oefeningen.

Jaarlijks komen 600 actuele kijk-, lees-, weet- en schooltaalwoorden aan bod. Taalverhaal.nu koppelt de woordenschat met leerlijnen spreken en luisteren, leesbegrip en woord- en zinsbouw. Zo verdubbel jij de opbrengst bij je leerlingen. Net zoals de onderhoudslijn begrijpend lezen dat doet, met zeven evidence based leesstrategieën die leiden tot hogere lesopbrengsten en jou tijd besparen.

De gebruikte didactiek is het viertactmodel; de bewezen aanpak van Marianne Verhallen.