Leerstof

Aardrijkskunde

Bij aardrijkskunde is het onderwijs erop gericht, dat de kinderen hun ruimtelijk bewustzijn ontwikkelen. Zij leren zich een beeld te vormen van de aarde en haar belangrijkste gebieden en inzicht te krijgen in natuurlijke, economische, politieke, sociale en culturele aspecten van de wereld. Geografische vaardigheden worden vooral via kaartlezen eigen gemaakt.

Voor de groepen 3 t/m 8 maken we gebruik van de methode ‘De blauwe planeet’. Dit is een moderne aardrijkskundemethode met een doorgaande lijn voor groep 3 tot en met 8. De methode is opgebouwd rond de thema's: aarde, wonen, werken en verbindingen. Elk jaar worden deze thema's uitgediept aan de hand van verrassende vragen. En is de nieuwsgierigheid gewekt, dan neemt de methode leerlingen mee op onderzoek en laat ze zelf de antwoorden ontdekken. De blauwe planeet heeft een heldere en zeer duidelijk herkenbare leerlijn topografie en besteedt ruime en gestructureerde aandacht aan kaartvaardigheid.

Aardrijkskundemethode De blauwe planeet kent een doorgaande lijn van groep 3 tot en met groep 8 van het basisonderwijs. Elk jaar komen de thema’s ‘aarde’, ‘stad’, ‘platteland’ en ‘verbindingen’ twee keer aan bod. En ieder jaar diept de lesmethode deze thema’s meer uit en biedt ze in een bredere context aan.

In groep 3 tot en met 5 blijven we in de directe omgeving van het kind.
In groep 6 kijken leerlingen naar de thema’s vanuit heel Nederland.
In groep 7 kijken leerlingen naar de thema’s vanuit Europa.
In groep 8 kijken leerlingen naar de thema’s vanuit de wereld.

Burgerschap en integratie

De school is zich ervan bewust dat de leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. Ons onderwijs moet er dus mede op gericht zijn actief burgerschap te bevorderen en kennis te hebben van en kennis te maken met verschillende achtergronden en culturen om zo te voldoen aan artikel 8.3 W.P.O. Hierbij zijn waarden als: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en bestrijden van discriminatie onze leidraad.

Dit betekent dat onze leerlingen:

- de hoofdzaken leren van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger daarbij;
kennis nemen van geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen;
- zich leren te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen;
- leren zorg te dragen voor het milieu;
- zich kunnen redden in het verkeer (verkeersdeelnemer)
als consument leren om te gaan met beïnvloeding door reclame.

Om bovenstaande te bereiken wordt gebruikt gemaakt van de leerstof uit onze methoden voor de wereldoriënterende vakken,  onze methode voor de sociale- en emotionele ontwikkeling en worden er incidenteel werkstukken gemaakt en tentoonstellingen of musea bezocht.

De komende jaren zal de school zo een curriculum opbouwen en een omgeving worden waarin burgerschap zichtbaar wordt en in praktijk gebracht.

Geschiedenis

Via de methode “Speurtocht” willen we de kinderen in de groepen 3 t/m 8 helpen zich een positieve instelling eigen te maken ten aanzien van maatschappelijke ontwikkelingen. Zij verkrijgen inzicht in de menselijke samenleving en oriënteren zich op maatschappelijke verschijnselen uit het verleden. Er wordt aandacht besteed aan de multiculturele samenleving. De kinderen leren zich een mening te vormen over problemen in eigen omgeving, maar ook in groter verband. Speurtocht sluit aan bij de aanbevelingen van de commissie De Rooy. Die aanbevelingen hebben tot doel dat alle leerlingen een gemeenschappelijke basis van historische overzichtskennis ontwikkelen. Het geschiedenisonderwijs moet daarvoor anders ingericht worden. Speurtocht volgt deze nieuwe inrichting. De indeling van de geschiedenis in tien tijdvakken is geënt op de Europese geschiedenis. Deze keus is gemaakt om didactische redenen: het bieden van een voor leerlingen herkenbaar en toepasbaar kader. Binnen die keuze legt Speurtocht een accent op de voor basisschool overzichtelijke geschiedenis van Nederland. De methode is ook de eerste geschiedenismethode met echte aandacht voor taal door een doeltreffend taalbeleid.

Natuur en Milieueducatie (NME)

Alle scholen in Noordenveld nemen jaarlijks deel aan projecten in het kader van natuur- en milieueducatie. Deze projecten worden in samenwerking met het Consulentschap Natuur en Milieu te Assen opgezet en uitgevoerd. De financiering van deze projecten wordt mede gerealiseerd door de gemeente Noordenveld.

Natuur- en techniekonderwijs

Wij vinden dat je natuur en techniek vooral moet beleven. We hebben daarom een plan geschreven dat dicht bij de natuur en de kinderen staat. In de groepen 1 en 2 gebruiken wij o.a. het “Vier seizoenenboek”.  Voor techniek bij de kleuters is een eigen lessenplan gemaakt. De groepen 3 en 4 kijken naar School TV ‘Huisje Boompje Beestje’ en verwerken dit met de bijgeleverde werkbladen. De groepen 5 en 6 volgen de serie van School TV ‘Nieuws uit de Natuur’ en verwerken dit ook met de werkbladen. Daarnaast volgt groep 5 het project “Natuurwijs”. Ze gaan elk seizoen met de boswachter op pad in het bos. De groepen 7 en 8 maken gebruik van de methode ‘Wijzer door Natuur en Techniek’.  Alle groepen volgen ook het hierboven beschreven NME project.

Techniek is overal….. ook op school! Wij vinden het dan ook belangrijk om kinderen al in een vroeg stadium vertrouwd te maken met techniek, omdat het onderdeel uitmaakt van hun algemene ontwikkeling en omdat de maatschappij zit te springen om nieuwe aanwas voor de technische beroepen. Het vak techniek geven wij op onze school extra impulsen door deelname aan het zogenaamde VTB programma (Verbreding Techniek in het Basisonderwijs. Het VTB programma maakt het ons mogelijk om gebruik te maken van expertise, programma's, lesmateriaal en andere ondersteuning van techniekcoaches. Techniek is niet alleen leerzaam, kinderen vinden het ook bijzonder leuk. Techniek schept ruimte voor een nieuwe manier van leren, waarin het draait om zelf ontdekken en ervaren, om denken en doen.

Wij maken gebruik van de techniekkast met techniekboxen en de daarbij behorende werkbladen. Door gebruik te maken van de techniekkast is er een actief lesaanbod voor alle groepen.