Leerstof

Naut/Meander/Brandaan

Om de wereld te begrijpen hebben kinderen kennis nodig van aardrijkskunde,
geschiedenis, natuur en techniek. Maar aan kennis alleen hebben ze niet
genoeg. Ook het beheersen van 21e eeuwse vaardigheden is in de wereld van
nu essentieel. Naut Meander Brandaan integreert kennis én vaardigheden op een
unieke manier, zodat kinderen optimaal op de toekomst zijn voorbereid. Met Naut
Meander Brandaan stappen kinderen zelfverzekerd de wereld in!
Naut Meander en Brandaan is een methode voor de wereldoriënterende
vakken. De thema’s voor Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuur en Techniek
kunt u vakgericht aanbieden of enkele keren per jaar binnen voorgestructureerde
geïntegreerde thema’s.

Kennis en vaardigheden direct toepassen

In elke les leren kinderen kennis en vaardigheden. Die passen ze direct toe in de opdracht aan het eind van elk thema: de Uitdaging. Deze combinatie van leren én doen zorgt voor een hoger leerrendement.

Leerlijn 21e eeuwse vaardigheden

Kennis blijft belangrijk. Vaardigheden helpen om die kennis doelgericht in te zetten. De unieke leerlijn 21e eeuwse vaardigheden zorgt ervoor dat je de kinderen de juiste bagage meegeeft voor een soepele overstap naar het voortgezet onderwijs.

Vakgericht en geïntegreerd

Met Naut Meander Brandaan werk je op de basisschool zoals jij dat wilt. Kies voor een vakgerichte aanpak of verbind de vakken met 8 geïntegreerde wereldoriëntatiethema’s. Je kiest op elk moment de manier die bij je past.

Mocht u meer informatie willen over de methodes dan kunt u via de volgende link kijken in de brochure. 

Brochure.

 

Burgerschap en integratie

De school is zich ervan bewust dat de leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving. Ons onderwijs moet er dus mede op gericht zijn actief burgerschap te bevorderen en kennis te hebben van en kennis te maken met verschillende achtergronden en culturen om zo te voldoen aan artikel 8.3 W.P.O. Hierbij zijn waarden als: vrijheid van meningsuiting, gelijkwaardigheid, verdraagzaamheid en bestrijden van discriminatie onze leidraad.

Dit betekent dat onze leerlingen:

- de hoofdzaken leren van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger daarbij;
kennis nemen van geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen;
- zich leren te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen;
- leren zorg te dragen voor het milieu;
- zich kunnen redden in het verkeer (verkeersdeelnemer)
als consument leren om te gaan met beïnvloeding door reclame.

Om bovenstaande te bereiken wordt gebruikt gemaakt van de leerstof uit onze methoden voor de wereldoriënterende vakken,  onze methode voor de sociale- en emotionele ontwikkeling en worden er incidenteel werkstukken gemaakt en tentoonstellingen of musea bezocht.

De komende jaren zal de school zo een curriculum opbouwen en een omgeving worden waarin burgerschap zichtbaar wordt en in praktijk gebracht.

Natuur en Milieueducatie (NME)

Alle scholen in Noordenveld nemen jaarlijks deel aan projecten in het kader van natuur- en milieueducatie. Deze projecten worden in samenwerking met het Consulentschap Natuur en Milieu te Assen opgezet en uitgevoerd. De financiering van deze projecten wordt mede gerealiseerd door de gemeente Noordenveld.

Natuur- en techniekonderwijs

Wij vinden dat je natuur en techniek vooral moet beleven. We hebben daarom een plan geschreven dat dicht bij de natuur en de kinderen staat. In de groepen 1 en 2 gebruiken wij o.a. het “Vier seizoenenboek”.  Voor techniek bij de kleuters is een eigen lessenplan gemaakt. De groepen 3 en 4 kijken naar School TV ‘Huisje Boompje Beestje’ en verwerken dit met de bijgeleverde werkbladen. De groepen 5 en 6 volgen de serie van School TV ‘Nieuws uit de Natuur’ en verwerken dit ook met de werkbladen. Daarnaast volgt groep 5 het project “Natuurwijs”. Ze gaan elk seizoen met de boswachter op pad in het bos. 

Techniek is overal….. ook op school! Wij vinden het dan ook belangrijk om kinderen al in een vroeg stadium vertrouwd te maken met techniek, omdat het onderdeel uitmaakt van hun algemene ontwikkeling en omdat de maatschappij zit te springen om nieuwe aanwas voor de technische beroepen. Het vak techniek geven wij op onze school extra impulsen door deelname aan het zogenaamde VTB programma (Verbreding Techniek in het Basisonderwijs. Het VTB programma maakt het ons mogelijk om gebruik te maken van expertise, programma's, lesmateriaal en andere ondersteuning van techniekcoaches. Techniek is niet alleen leerzaam, kinderen vinden het ook bijzonder leuk. Techniek schept ruimte voor een nieuwe manier van leren, waarin het draait om zelf ontdekken en ervaren, om denken en doen.

Wij maken gebruik van de techniekkast met techniekboxen en de daarbij behorende werkbladen. Door gebruik te maken van de techniekkast is er een actief lesaanbod voor alle groepen.